Pārdevējiem

Nepieciešamie dokumenti
Meža inventarizācija

Pirmkārt, mežam ir jāatbilst ciršanas nosacījumiem. Šie nosacījumi attiecas uz ciršanas vecumu vai koku vidējā caurmēru kailciršu gadījumā, vai arī meža biezību kopšanas ciršu gadījumā. Par šo nosacījumu izpildi var spriest pēc meža inventarizācijas datiem. Meža inventarizācijā zemes īpašuma meža platība ir sadalīta nogabalos, kuriem ir noteikta svarīgākā informācija par mežu un kokiem šajā platībā. Ņemot talkā Meža likumu un Meža ciršanas noteikumus, var tikt skaidrībā, vai un kuri no nogabaliem varētu atbilst ciršanas nosacījumiem. Meža inventarizāciju jeb taksāciju veic sertificēti meža taksatori. Ar meža inventarizācijas veicēju sarakstu iespējams iepazīties šeit. Meža likums nosaka, ka inventarizācija veicama ne retāk kā 20 gados. Aktuāli veikta inventarizācija sniegs precīzākus datus. Veiktās inventarizācijas dati jāiesniedz Valsts meža dienestā, kurš tos uzglabā Meža valsts reģistrā. Šie dati reizi gadā matemātiski tiek "pieaudzēti", tādējādi nodrošinot realitātei pietuvinātu informāciju arī turpmākajos gados pēc meža inventarizācijas veikšanas. Meža īpašnieks datus par sava meža inventarizāciju var iegūt Valsts meža dienestā, kur tie tiek sniegti izdrukas veidā vai elektroniski. Vairāk informācijas par meža inventarizācijas datu saņemšanu meklēt šeit.

Ciršanas apliecinājums

Ciršanas apliecinājums jeb ciršanas atļauja ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju. Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas meža īpašnieks vēršas Valsts meža dienestā un aizpilda pieteikumu noteikta parauga veidlapā. Mežniecībai mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāizsniedz apliecinājums vai rakstisks atteikums. Apliecinājuma saņemšanas kārtību nosaka Meža likums. Virsmežniecību un mežniecību kontaktinformācija pieejama šeit.

Kopšanas ciršu gadījumā tas ir samērā vienkārši, jo pietiek ar iesniegumu un, ja Meža dienesta domas saskan ar iesniedzēja domām par atbilstību ciršanai, tad īpašniekam tiek izsniegts ciršanas apliecinājums un tālāk jau var likumīgi veikt ciršanu mežā.

Kailciršu gadījumā ir nedaudz savādāk - mežā ir nepieciešamas atzīmēt kailcirtes robežas un tām jābūt noformētām atsevišķā dokumentā - cirsmu skicē, kas jāpievieno ciršanas apliecinājuma izsniegšanas iesniegumam. Cirsmas robežu ierādīšanu un cirsmas skices sagatavošanu veic mežsaimniecības speciālisti, kas sniedz to kā pakalpojumu. Šādu pakalpojumu veicējus jāmeklē meža īpašnieku biedrībās un apvienībās, KpDC, ar to nodarbojas arī daļa meža taksatoru. Parasti šo pakalpojumu kombinē ar koku dastošanu plānotajā cirsmā un cirsmas vērtējumu.

Cirsmu sagatavošana un dastošana

Cirsmu plānošanā jāievēro MK "Noteikumi par koku ciršanu mežā". Ja īpašniekam nav pieredzes un zināšanu, tad cirsmu iestigošanā un dastošanā vēlams izmantot speciālistu palīdzību. Profesionālus pakalpojumus īpašniekiem sniedz meža īpašnieku apvienības, Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs un citas organizācijas.

Koku dastošana ir koku uzmērīšana cirsmā, to veicot iegūst informāciju par koku apjomu mežā, kas ir precīzāka nekā meža inventarizācija. Dastotājiem ar savu vērtējumu jāiekļaujas +/-5% meža koksnes kubikmetru.  Daļa dastotāju veic arī cirsmas novērtējumu naudas izteiksmē, par pamatu ņemot dastojumu. Cirsmas vērtējumā var redzēt, kādi varētu būt apaļkoku apjomi pa sugām, resnumiem un kvalitātes grupām un kāda varētu būt tā tirgus vērtība. Dotos aprēķinus var izmantot izsoles sākuma cenas noteikšanai. Vairāk par sākuma cenas noteikšanu lasīt šeit.

Čiekuru iegāde

Portālam ir sava valūta - čiekurs. Apmaksa par Meža biržas sniegtajiem pakalpojumiem notiek ar šiem virtuālajiem čiekuriem. Viena čiekura cena ir 1.00 eiro + pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā. Dalībmaksa ir iemaksājama pirms izsoles iesniegšanas vai solīšanas uzsākšanas, kā arī pirms pārējo Meža biržas pakalpojumu izmantošanas. Čiekurus iespējams iegādāties sadaļā "Mans konts" - "Čiekuri" - "Pirkt čiekurus". Izvēloties sev vēlamo čiekuru skaitu un ievadot prasīto norēķinu informāciju, pēc pasūtījuma apstiprināšanas Jums tiks sagatavots apmaksas rēķins. Pēc maksājuma saņemšanas Meža biržas administrators Jūsu vietnes kontā ieskaitīs iegādātos čiekurus. Gadījumos, kad veiktais maksājums vēl nav ienācis Meža biržas kontā, taču nepieciešami čiekuri, iespējams atsūtīt maksājuma uzdevumu par veikto rēķina apmaksu uz info@mezabirza.lv. Sadaļā "Mans konts" iespējams apskatīt ne tikai čiekuru atlikumu, pieejamo kredītu un konta stāvokli, bet arī visus rēķinus un transakcijas. Iemaksātā dalībmaksa Izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Ja izsoles dalībnieks pilnībā vai daļēji nav izmantojis iemaksāto dalībmaksu, tās atlikums saglabājas izsoles dalībnieka kontā un var tikt izmantots citu turpmāko izsoļu organizēšanā vai solīšanā.

Izsoles ievietošanas maksa

Izsoles ievietošanas maksa ir 25 čiekuri, neatkarīgi no izsoles lieluma.

Ja kādu iemeslu pēc nevēlaties vai jums nav iespējas pašiem izveidot izsoli, varam nodrošināt cirsmas izsoles ievietošanu jūsu vietā. Pakalpojuma cena ir papildus 50 čiekuri. 

Ja vēlaties saņemt šo pakalpojumu, tad lūdzam uz info@mezabirza.lv atsūtīt šādus dokumentus un informāciju:

  • cirsmas atļauja
  • dastojums
  • vēlamā sākuma cena
  • kontaktinformācija (Pārdevēja kontakti: vārds, telefona numurs)
  • vidējais pievešanas attālums (Attālums no krautuves pie ceļa līdz cirsmas nogabalu centriem, mērot pa pievešanas ceļu metros).
Vēsturisko datu abonements

Dati par visām izsolēm, kas jau ir noslēgušās portālā, pieejami iegādājoties vēsturisko datu abonementu. Iegādāties abonementu iespējams sadaļā "Mans konts". Abonementa maksa ir 10 līdz 150 čiekuri, atkarībā no izvēlētā termiņa. 

 

Vēsturisko datu abonementa termiņš

Maksa

1 diena

10 čiekuri

1 mēnesis

25 čiekuri

6 mēneši

100 čiekuri

12 mēneši

150 čiekuri

Izsoles izveidošana

Lai izveidotu izsoli vietnē Meža birža, nepieciešams portālā reģistrēties un iemaksāt dalībmaksu izsoles ievietošanai. Kad nepieciešamie čiekuri ir kontā, tad doties uz izvēlni un iet uz "Izveidot izsoli". Tālāk būs jāievada nepieciešamā informācija par pārdevēju (Pārdevēja juridiskais statuss, Kontakti), atrašanās vieta (Īpašuma nosaukums, Kadastra numurs, Administratīvā teritorija), Cirsmas informācija (Vidējais pievešanas attālums, Izcērtamā platība, Cirsmas krāja, Audzes formula, Cirtes veids, Mērījumi (veikti/nav veikti), Sortimentu grupa), izsoles informācija (Sākuma cena, Beigu laiks), jāiezīmē atrašanās vieta kartē, papildus informācija (ja tāda ir, kā arī šajā laukā ievadīto informāciju iespējams rediģēt līdzīgi kā teksta redaktorā), kā arī pielikumi (nepieciešamie dokumenti un attēli. Kartogrāfiskās informācijas pievienošanai rekomendējam izmantot dokumentus PDF formātā, jo tajos korekti tiek saglabāts mērogs). Kad nepieciešamā informācija ievadīta, nospiest "Saglabāt". Ja konstatējat, ka informācija nav ievadīta korekti, tad izvēlieties "Rediģēt" un pēc tam saglabājiet veiktās izmaiņas. Lapa automātiski pārlādēsies un nākošais solis ir izvēlēties "Nosūtīt apstiprināšanai" un tad "Apstiprināt". Vietnes administrators saņems šo informāciju un izsoli aktivizēs, par ko saņemsiet arī apstiprinājuma e-pastu. Ja būs nepieciešama papildus informācija, vietnes administrators ar Jums sazināsies. Izveidotās izsoles iespējams apskatīt izvēlnē "Manas izsoles". Turpat redzamas arī izsekotās izsoles (visām interesējošām izsolēm iespējams sekot), kā arī izsoles, kurās ņemta dalība. Pēc izsoles aktivizēšanas tā automātiski tiek publicēta portālā Meža birža un kļūst redzama citiem portāla lietotājiem.

Izsoles sākuma cenas noteikšana

Veidojot cirsmas izsoli, pārdevējam nepieciešams norādīt izsoles sākuma cenu. Tā ir minimālā cena, par kuru pārdevējs būtu gatavs cirsmu pārdot gadījumā, ja cirsmai būtu tikai viens solītājs. Ievadot datus par izsoli, jums parādīsies sākuma cenas rekomendācija. (Teksts zem lauka "Sākuma cena" - "Jūsu cirsmas vidējā vērtība ir ".." EUR" , kas tiek noteikta balstoties uz iepriekš nosolīto cirsmu datiem. Ja sākotnējā cena pārsniegs tirgus vērtību, izsolei nebūs pircēju un pārdevējs zaudēs laiku. Jāpiebilst, ka pārdevējs var bez maksas atkārtoti ievietot savu nenosolīto cirsmu pārdošanai. Ja sākuma cena norādīta zemāka par tirgus vērtību, tas var radīt aizdomas par nekorekti iesniegtiem datiem, piemēram, nekorektu cirsmas aprakstu vai nenorādītiem šķēršļiem vai ierobežojumiem cirsmas izstrādē un atturēt potenciālos pircējus no solīšanas. Tā rezultātā nosolītā cena būs daudz zemāka par potenciāli iespējamo. Cenu ietekmē tādi faktori kā koksne, koku sugas, to apjoms un novietojums. Jāņem vērā arī attālums līdz ceļam, reģions, kas ietekmē attālumu līdz cirsmas pircējam. Cirsmas aptuvenās tirgus cenas noteikšanu veic arī meža īpašnieku apvienības, Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs un citas organizācijas.

Izsoles sākumcenas noteikšanā var noderēt arī Meža biržas cirsmu cenu kalkulators.

Cirsmu cenu kalkulators

Esam izstrādājuši cirsmu cenu kalkulatoru, kur, izvēloties sortimenta grupu, izcērtamo likvīdo apjomu un reģionu, iespējams ātri un bez maksas noteikt savas cirsmas aptuveno tirgus vērtību. Lai izmantotu cirsmu cenu kalkulatoru, nav nepieciešams reģistrēties, kā arī rezultāti parādās uzreiz. Kalkulators atrodams šeit.

Cirsmas pirkuma līgums

Cirsmas pirkuma līgums (CPL), kā jebkurš līgums, ir vienošanās starp pusēm, dotajā gadījumā – starp pārdevēju un pircēju.

Ja Jūs esat nosolījis cirsmu – piedāvājis augstāko cenu, tad jūs iegūstat tiesības noslēgt CPL. Tālāk seko CPL nosacījumu saskaņošana starp jums un pārdevēju, ja kāds no CPL nosacījumiem jums tomēr nav pieņemams, tas ir papildināms vai grozāms. Saskaņošana gan ir atkarīga no tā, cik lielā mērā pārdevējs būs gatavs vai varošs piekāpties pirkuma nosacījumiem, kurus izvirzījis pārdodamajai cirsmai.

Šeit varat lejupielādēt un iepazīties ar cirsmas pirkuma līguma paraugu, kas balstās uz Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MPKC) līguma paraugu.