Kā pārdot cirsmu vai meža īpašumu:

Pārdevējiem

Pārdošanas process

1. Reģistrējies portālā
 • Ievadi savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju - Reģistrēties

 • Savā e-pasta adresē saņemsi reģistrācijas apstiprinājuma saiti

 • Pēc konta izveidošanas, saņemsiet pieeju:
  - Iesniegt jaunu izsoli;
  - Sekot līdzi iesniegtās izsoles procesam;
  - Pirkt Virtuālos Čiekurus, redzēt pieejamo kredītu, visus rēķinus un transakcijas.

Ja neatrodat vēstuli no info@mezabirza.lv, pārbaudiet mapes: spam, reklāmas, abonētie

2. Sagatavo dokumentus
3. Izveido izsoli

a) Izsoli veido pats:

 • Iegādājies 25 čiekurus (30 EUR), apmaksā rēķinu, lai ievietotu izsoli (šī ir vienīgā komisija, ko maksā cirsmas pārdevējs);

 • Dodies uz sadaļu “Izveidot izsoli”

 • Ievadi nepieciešamo informāciju un pievieno dokumentus, izvēlies “saglabāt”.

 • Izvēlies “Nosūtīt apstiprināšanai” un tad “Apstiprināt”.

 • Vietnes administrators saņems šo informāciju un izsoli aktivizēs, par ko saņemsiet arī apstiprinājuma e-pastu.

b) Uztici izveidot izsoli Meža Biržas komandai:

Tavas izveidotās izsoles būs redzamas sadaļā “Manas izsoles”

4. Izsoles norise
 • Pēc izsoles publicēšanas visi interesenti saņem ziņu par jaunu izsoli;

 • Pircēja atbildība ir apskatīt dabā interesējošo cirsmu;

 • Aktīvākā solīšana visbiežāk notiek tad, kad līdz izsoles beigām atlikusi 1 min;

 • Ja solījums tiek veikts pēdējā minūtē, tad izsoles beigu laiks tiek pagarināts par 2 min, līdz tiek noskaidrots izsoles uzvarētājs.
   

5. Pēc izsoles beigām
 • Kad izsole ir sekmīgi noslēgusies, pārdevēja kontakti tiek nosūtīti uzvarētājam un otrādi;

 • Izsoles uzvarētājs ar pārdevēju slēdz Cirsmas pirkuma līgumu;

 • Par līguma nosacījumiem un parakstīšanas veidu pircējs vienojas ar pārdevēju;

 • Cirsmas pirkuma līguma paraugs lejuplādējams šeit: CPL_Paraugs_Mezabirza.lv-1_0.pdf

Skaidrojošā vārdnīca

Meža inventarizācija

Meža inventarizācija ir datu apkopojums par mežu taksācijas brīdī. 

 • Meža likums nosaka, ka inventarizācija veicama ne retāk kā 20 gados;

 • Meža inventarizācijā ietverti dati:

  • meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā,

  • koksnes resursiem mežaudžu (nogabalu) līmenī,

  • vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem,

  • meža infrastruktūras objektiem (dabiskām brauktuvēm, stigām, ūdens ņemšanas vietām u. c.).

 • Meža inventarizāciju jeb taksāciju veic sertificēti meža taksatori. Ar meža inventarizācijas veicēju sarakstu iespējams iepazīties šeit;

 • Meža inventarizācijā zemes īpašuma meža platība ir sadalīta nogabalos;

 • Ņemot talkā Meža likumu un Meža ciršanas noteikumus, var secināt, vai un kuri nogabali varētu atbilst ciršanas nosacījumiem;

 • Veiktās inventarizācijas dati jāiesniedz Valsts meža dienestā, kurš tos uzglabā Meža valsts reģistrā. Šie dati reizi gadā matemātiski tiek "pieaudzēti", tādējādi nodrošinot realitātei pietuvinātu informāciju arī turpmākajos gados pēc meža inventarizācijas veikšanas.

 • Meža īpašnieks var iegūt datus par sava meža inventarizāciju Valsts meža dienestā - vairāk informāciju meklē šeit.

Ciršanas apliecinājums

Ciršanas apliecinājums jeb ciršanas atļauja ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju.

 • Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, meža īpašnieks vēršas Valsts meža dienestā un aizpilda pieteikumu noteikta parauga veidlapā. Pieteikšanās iespējas un cenrādi meklē šeit.

 • Mežniecībai mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāizsniedz apliecinājums vai rakstisks atteikums. Apliecinājuma saņemšanas kārtību nosaka Meža likums. Virsmežniecību un mežniecību kontaktinformācija pieejama šeit.

 • Kopšanas ciršu gadījumā -  pietiek ar iesniegumu un, ja Meža dienesta domas saskan ar iesniedzēja domām par atbilstību ciršanai, tad īpašniekam tiek izsniegts ciršanas apliecinājums.

 • Kailciršu gadījumā - mežā ir nepieciešams atzīmēt kailcirtes robežas un tām jābūt noformētām atsevišķā dokumentā - cirsmu skicē, kas jāpievieno ciršanas apliecinājuma izsniegšanas iesniegumam. Cirsmas robežu ierādīšanu un cirsmas skices sagatavošanu veic mežsaimniecības speciālisti, kas sniedz to kā pakalpojumu. Šādu pakalpojumu veicējus jāmeklē meža īpašnieku biedrībās un apvienībās, MKPC, ar to nodarbojas arī daļa meža taksatoru. Parasti šo pakalpojumu kombinē ar koku dastošanu plānotajā cirsmā un cirsmas vērtējumu.

Cirsmu sagatavošana un dastošana

Cirsmu sagatavošanā jāievēro Ministru Kabineta "Noteikumi par koku ciršanu mežā".
Ja īpašniekam nav pieredzes un zināšanu, tad cirsmu iestigošanā un dastošanā vēlams izmantot speciālistu palīdzību. Profesionālus pakalpojumus īpašniekiem sniedz meža īpašnieku apvienības, Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs un citas organizācijas.


Koku dastošana ir koku uzmērīšana cirsmā. To veicot, tiek fiksēta informācija par koku apjomu mežā, kas ir precīzāka nekā meža inventarizācija. 
Daļa dastotāju veic arī cirsmas novērtējumu naudas izteiksmē. Cirsmas vērtējumā var redzēt, kādi varētu būt apaļkoku apjomi pa sugām, resnumiem un kvalitātes grupām un kāda varētu būt tā tirgus vērtība. Dotos aprēķinus var izmantot izsoles sākuma cenas noteikšanai. 
 

Virtuālo Čiekuru iegāde

Virtuālais Čiekurs ir šīs vietnes valūta. Apmaksa par Meža biržas sniegtajiem pakalpojumiem notiek ar šiem Virtuālajiem Čiekuriem.

 • Viena Virtuālā Čiekura cena ir 1.00 eiro + pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā;

 • Virtuālie Čiekuri jāiegādājas:

  • pirms izsoles iesniegšanas,

  • pirms solīšanas uzsākšanas,

  • pirms citu Meža Biržas pakalpojumu izmantošanas.

 • Virtuālos Čiekurus iespējams iegādāties sadaļā "Mans konts" -> "Čiekuri" -> "Pirkt čiekurus". 

 • Pēc pasūtījuma apstiprināšanas, savā e-pastā saņemsiet rēķinu.

 • Pēc maksājuma saņemšanas Meža biržas administrators Jūsu vietnes kontā ieskaitīs iegādātos čiekurus.

 • Gadījumos, kad veiktais maksājums vēl nav ienācis Meža biržas kontā, taču nepieciešami čiekuri, iespējams atsūtīt maksājuma uzdevumu par veikto rēķina apmaksu uz info@mezabirza.lv.

 • Iemaksātā dalībmaksa izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Ja izsoles dalībnieks pilnībā vai daļēji nav izmantojis iemaksāto dalībmaksu, tās atlikums saglabājas izsoles dalībnieka kontā un var tikt izmantots citu turpmāko izsoļu organizēšanā vai solīšanā.
   

Izsoles ievietošanas maksa
 • 25 Virtuālie Čiekuri (30 EUR, ieskaitot PVN), neatkarīgi no izsoles lieluma;
 • 83 Virtuālie Čiekuri (121 EUR, ieskaitot PVN), ja vēlies izsoles ievietošanu uzticēt Meža Biržas komandai.
   

  Ja vēlaties, lai izsoli iesniedzam jūsu vietā, lūdzam uz info@mezabirza.lv atsūtīt šādus dokumentus un informāciju:

  • cirsmas atļauja
  • dastojums
  • vēlamā sākuma cena
  • kontaktinformācija (Pārdevēja kontakti: vārds, telefona numurs)
  • vidējais pievešanas attālums (Attālums no krautuves pie ceļa līdz cirsmas nogabalu centriem, mērot pa pievešanas ceļu metros).
    
Izsoles izveidošana
 • Lai izveidotu izsoli vietnē Meža birža, nepieciešams portālā reģistrēties un iemaksāt dalībmaksu izsoles ievietošanai, nopērkot virtuālos Čiekurus;
 • Tālāk doties uz izvēlni "Izveidot izsoli";
 • Tad jāievada nepieciešamā informācija par pārdevēju un meža cirsmu. Kartogrāfiskās informācijas pievienošanai rekomendējam izmantot dokumentus PDF formātā, jo tajos korekti tiek saglabāts mērogs;
 • Kad nepieciešamā informācija ievadīta, nospiest "Saglabāt". Ja konstatējat, ka informācija nav ievadīta korekti, tad izvēlieties "Rediģēt" un pēc tam saglabājiet veiktās izmaiņas;
 • Nākošais solis ir "Nosūtīt apstiprināšanai" un tad "Apstiprināt".
 • Vietnes administrators saņems šo informāciju un izsoli aktivizēs, par ko saņemsiet arī apstiprinājuma e-pastu. Ja būs nepieciešama papildus informācija, vietnes administrators ar Jums sazināsies.
 • Izveidotās izsoles iespējams apskatīt izvēlnē "Manas izsoles". Turpat redzamas arī izsekotās izsoles (visām interesējošām izsolēm iespējams sekot), kā arī izsoles, kurās ņemta dalība. 
 • Pēc izsoles aktivizēšanas, tā automātiski tiek publicēta portālā Meža birža un kļūst redzama citiem portāla lietotājiem.
   
Izsoles sākuma cenas noteikšana

Veidojot cirsmas izsoli, pārdevējam nepieciešams norādīt izsoles sākuma cenu. Tā ir minimālā cena, par kuru pārdevējs būtu gatavs cirsmu pārdot gadījumā, ja cirsmai būtu tikai viens solītājs.

 • Ievadot datus par izsoli, parādīsies sākuma cenas rekomendācija. (Teksts zem lauka "Sākuma cena" - "Jūsu cirsmas vidējā vērtība ir ".." EUR" , kas noteikta, balstoties uz iepriekš nosolīto cirsmu datiem; 
 • Ja sākotnējā cena pārsniegs tirgus vērtību, izsolei nebūs pircēju un pārdevējs zaudēs laiku;;Ja izsolei nav pircēju, pārdevējs izsoli var ievietot atkārtoti, bez maksas;
 • Ja sākuma cena norādīta zemāka par tirgus vērtību, tas var atturēt potenciālos pircējus no solīšanas. Var rasties aizdomas par nekorekti iesniegtiem datiem (nekorektu cirsmas aprakstu vai nenorādītiem šķēršļiem, vai ierobežojumiem cirsmas izstrādē);
 • Cenu ietekmējošie faktori:
  • koksne, koku sugas, to apjoms un novietojums,
  • attālums līdz ceļam, 
  • reģions, kas ietekmē attālumu līdz cirsmas pircējam,
 • Cirsmas aptuvenās tirgus cenas noteikšanu veic arī meža īpašnieku apvienības, Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs un citas organizācijas.

Izsoles sākumcenas noteikšanā var noderēt arī Meža biržas cirsmu cenu kalkulators.
 

Cirsmu cenu kalkulators

Esam izstrādājuši cirsmu cenu kalkulatoru, kur, izvēloties sortimenta grupu, izcērtamo likvīdo apjomu un reģionu, iespējams ātri un bez maksas noteikt savas cirsmas aptuveno tirgus vērtību.

Lai izmantotu cirsmu cenu kalkulatoru, nav nepieciešams reģistrēties. Kalkulators atrodams šeit - Cirsmu cenu kalkulators.
 

Cirsmas pirkuma līgums

Cirsmas pirkuma līgums (CPL), kā jebkurš līgums, ir vienošanās starp pusēm - starp pārdevēju un pircēju.

 • CPL nosacījumu saskaņošana notiek starp jums un pircēju. Ja kāds no CPL nosacījumiem jums tomēr nav pieņemams, tas ir papildināms vai grozāms, pusēm vienojoties.

--> Šeit varat lejupielādēt un iepazīties ar cirsmas pirkuma līguma paraugu, ko esam sagatavojuši: CPL_Paraugs_Mezabirza.lv-1.pdf

Sazinies ar mums

Kontakti:

E-pasts: info@mezabirza.lv

Tel.: +371 28684088