Nepieciešamā informācija pārdodot cirsmu

Par izsolāmo cirsmu, izsoles pieteikuma formā vēlams norādīt šādu informāciju:


Cirsmas atrašanās vieta:

 1. Virsmežniecība;
 2. Virsmežniecības birojs;
 3. Novads, pagasts;
 4. Cirsmas centroīda ģeogrāfiskās koordinātes (LKS 92 vai ģogrāfiskajā koord. sistēmā);
 5. Kartogrāfiskais materiāls ar iezīmētu cirsmas atrašanās vietu (ceļu karte, ortofoto, topo) un īpašuma robežām;

Informācija par cirsmu:

 1. Zemes vienības kadastra Nr;
 2. Īpašuma nosaukums;
 3. Kvartāla Nr;
 4. Nogabala Nr;
 5. Izcērtamā platība, ha;
 6. Izcērtamās audzes sastāvs;
 7. Izcērtamais apjoms, kbm t.sk. lietkoksne, kbm;
 8. Izsoles sākumcena;
 9. Cirsmas novērtējums - tabulas veidā kopsavilkums ar sortimentu sadalījumu pa koksnes kvalitātes grupām (resnā, vidējā, tievā lietkoksne; malka)
 10. Vērtētāja/dastotāja vārds uzvārds;
 11. Cirsmas skices kopija PDF formātā;

Īpašas norādes:

 1. Izsoles beigu datums un laiks;
 2. Norādes par ierobežotu izstrādes termiņu (ja ir);
 3. Individuālie izsoles noteikumi vai arī vienkārši norāde par ciršanas pārdošanas līguma (CPL) noslēgšanas un cirsmas pirkuma apmaksas termiņiem