Nepieciešamie dokumenti pārdodot cirsmu

Meža inventarizācija

Meža inventarizācija ir pamatdokuments, kas nepieciešams, lai meža īpašnieks veiktu virkni saimniecisko darbību, tai skaitā arī koku ciršanu. Meža inventarizācijas kārtību nosaka 2013. gada 12. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr 88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi". Meža inventarizācijas veicējiem jāatbilst likumā noteikto sertifikācijas prasībām un jābūt reģistrētiem Valsts meža dienestā.

Ciršanas apliecinājums

Ciršanas apliecinājums ir Valsts meža dienesta (VMD) izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju. Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas meža īpašnieks vēršas VMD un aizpilda pieteikumu noteikta parauga veidlapā. Mežniecībai mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāizsniedz apliecinājums vai rakstisks atteikums. Apliecinājuma saņemšanas kārtību nosaka Meža likums. Virsmežniecību un mežniecību kontaktinformācija pieejama šeit.

Cirsmu sagatavošana un dastošana

Cirsmu plānošanā jāievēro 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā". Ja īpašniekam nav pieredze un zināšanas, tad cirsmu iestigošanā un dastošanā vēlams izmantot speciālistu palīdzību. Profesionālus pakalpojumus īpašniekiem sniedz meža īpašnieku apvienības, Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs (http://www.mkpc.llkc.lv/), un citas organizācijas.