Lietošanas noteikumi

ELEKTRONISKO PAKALPOJUMU LĪGUMS

SIA "MEŽA BIRŽA" (turpmāk tekstā - MEZABIRZA.LV) (reģ.Nr.LV44103084337, juridiskā adrese - Purva iela 12A, Valmiera, LV-4201, Latvija) no vienas puses
un fiziska vai juridiska persona, kura reģistrē savu lietotāja vārdu interneta vietnē www.mezabirza.lv (turpmāk tekstā - LIETOTĀJS), no otras puses (abi kopā - PUSES) noslēdz šādu līgumu par interneta pakalpojumu sniegšanu un lietošanu (turpmāk tekstā - Līgums).

LIETOTĀJS, reģistrējot savu lietotāja vārdu interneta vietnē www.mezabirza.lv apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona. Juridiskās personas pārstāvis vienlaicīgi apliecina, ka ir pilnvarots pārstāvēt un rīkoties juridiskās personas vārdā. Noslēdzot Līgumu, LIETOTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar MEZABIRZA.LV Lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - Lietošanas noteikumi), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, un apņemas tos ievērot.

1. Līguma priekšmets.

1.1. MEZABIRZA.LV sniedz elektroniskus PAKALPOJUMUS interneta vietnē www.mezabirza.lv, bet LIETOTĀJS izmanto tos un apmaksā saskaņā ar cenrādi un Lietošanas noteikumiem.
1.2. PUSES vienojas, ka MEZABIRZA.LV rēķinus par pakalpojumu sniegšanu sūtīs elektroniskā formā un tie būs derīgi bez izrakstītāja paraksta.

2. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

2.1. MEZABIRZA.LV uztur un administrē interneta vietni www.mezabirza.lv.
2.2. MEZABIRZA.LV nepiedalās tiesiskajās attiecībās starp LIETOTĀJIEM, kuri savā starpā vēlas noslēgt vai arī ir noslēguši pirkuma darījumu ar interneta vietnes www.mezabirza.lv starpniecību. MEZABIRZA.LV nav ne pārdevējs, ne pircējs, tā nav ne pārdevēja, ne arī pircēja vai kāda cita izsoles dalībnieka pilnvarota persona. Tāpat MEZABIRZA.LV nav starpnieks pārdošanā, tā nepiedalās sarunās starp LIETOTĀJIEM, kā arī nepiedalās pirkuma līguma noslēgšanā un minētā darījuma izpildē.
2.3. MEZABIRZA.LV pēc LIETOTĀJA uzaicinājuma piedalās strīdu risināšanā, kuri saistīti ar tiesiskiem darījumiem, kas noslēgti ar vietnes www.mezabirza.lv starpniecību, neuzņemoties atbildību par strīda rezultātu un LIETOTĀJU pieņemtajiem lēmumiem.
2.4. MEZABIRZA.LV neatbild par LIETOTĀJA nekorektu vai pretlikumīgu PAKALPOJUMU izmantošanu.
2.5. MEZABIRZA.LV neatbild un neuzņemas atbildību par jebkādas LIETOTĀJA sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.
2.6. MEZABIRZA.LV neuzņemas atbildību, ja LIETOTĀJAM nav bijis iespējams piekļūt interneta vietnei www.mezabirza.lv un izmantot MEZABIRZA.LV piedāvātos PAKALPOJUMUS jebkādu tehniska rakstura apstākļu vai citu no MEZABIRZA.LV neatkarīgu iemeslu dēļ.
2.7. MEZABIRZA.LV ir tiesības nekavējoties ierobežot vai pārtraukt LIETOTĀJA piekļuvi PAKALPOJUMIEM, kā arī izņemt LIETOTĀJA ievietoto informāciju vietnē www.mezabirza.lv, ja LIETOTĀJS neievēro vai pārkāpj Līgumu vai Lietošanas noteikumus.
2.8. MEZABIRZA.LV neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri rodas LIETOTĀJAM sakarā ar to, ka LIETOTĀJS ir nodevis savus lietotāja pieejas datus (lietotāja vārds, parole utml.) vai arī minētie dati kādā citā prettiesiskā veidā ir nonākuši trešo personu rīcībā.
2.9. MEZABIRZA.LV apņemas ievērot Personas datu aizsardzību un veikt datu apstrādi tikai Līgumsaistību izpildes vajadzībām Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

3. Lietotāja tiesības un pienākumi

3.1. LIETOTĀJAM ir tiesības izmantot MEZABIRZA.LV sniegtos PAKALPOJUMUS interneta vietnē www.mezabirza.lv.
3.2. LIETOTĀJAM ir pienākums veikt samaksu par MEZABIRZA.LV sniegtajiem PAKALPOJUMIEM saskaņā ar MEZABIRZA.LV cenrādi Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.3. LIETOTĀJS, reģistrējoties un izmantojot vietnes www.mezabirza.lv PAKALPOJUMUS, sniedz patiesu informāciju.
3.4. LIETOTĀJS apņemas nenodot savus lietotāja pieejas datus (lietotāja vārds, parole utml.) citām personām, kā arī uzņemas nodrošināt, lai minētie lietotāja pieejas dati nenonāktu trešo personu rīcībā.
3.5. LIETOTĀJS piekrīt, ka MEZABIRZA.LV nodod LIETOTĀJA kontaktinformāciju, ko LIETOTĀJS ir norādījis, reģistrējoties vietnē www.mezabirza.lv, citam LIETOTĀJAM, ja tas nepieciešams ar vietnes www.mezabirza.lv starpniecību nodibinātas saistības izpildei.
3.6. LIETOTĀJS apņemas nodrošināt citu LIETOTĀJU Personu datu, kuri ir nonākuši tā rīcībā, aizsardzību un uzņemas šos datus nenodot trešajām personām.
3.7. LIETOTĀJS apņemas nekavējoties informēt MEZABIRZA.LV, ja nav iespējams izmantot kādu no PAKALPOJUMIEM.
3.8. LIETOTĀJAM ir aizliegts jebkādā veidā bojāt, izmainīt vai aizskart MEZABIRZA.LV programmnodrošinājumu, apiet programmnodrošinājuma aizsardzību vai to pārveidot, apmānīt vai izvairīties no tās ar tehnoloģiskiem vai jebkādiem citiem līdzekļiem.
3.9. LIETOTĀJS apņemas atlīdzināt MEZABIRZA.LV un trešajām personām zaudējumus, kuri tām radušies LIETOTĀJA prettiesiskas rīcības rezultātā.
3.10. LIETOTĀJS piekrīt savu Personas datu apstrādei Līgumsaistību nodrošināšanai.

4. Līguma termiņš, Līguma grozīšana un Līguma pārtraukšana.

4.1. Līgums ir noslēgts elektroniskā veidā starp MEZABIRZA.LV un LIETOTĀJU un stājas spēkā brīdī, kad MEZABIRZA.LV ir apstiprinājusi LIETOTĀJA reģistrāciju, ko LIETOTĀJS ir veicis vietnē www.mezabirza.lv.
4.2. Līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.
4.3. MEZABIRZA.LV ir tiesības izdarīt grozījumus Līgumā un Lietošanas noteikumos, publicējot attiecīgus grozījumus interneta vietnē www.mezabirza.lv.
4.4. MEZABIRZA.LV ir tiesības nekavējoties vienpusēji pārtraukt Līgumu, par to paziņojot LIETOTĀJAM, ja LIETOTĀJS nepilda Līgumā noteiktās saistības.
4.5. LIETOTĀJAM un MEZABIRZA.LV ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

5. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi un citi noteikumi.

5.1. PUSES vienojas visus strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc šī Līguma noslēgšanas, iespēju robežās risināt pārrunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.
5.2. Visi paziņojumi šī Līguma ietvaros uzskatāmi par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti MEZABIRZA.LV uz adresi info@mezabirza.lv, savukārt LIETOTĀJAM - uz viņa MEZABIRZA.LV lietotāja profilā norādīto elektroniskā pasta adresi.

-------------------------------------------------------------------------------

Vietnes www.mezabirza.lv LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Definīcijas un saīsinājumi

Administrators – izsoļu sistēmas uzturētājs, kurš nodrošina un uzrauga izsoles darbību interneta vietnē www.mezabirza.lv.
Cirsma – viens vai vairāki meža nogabali vai to daļas, kur paredzēta augošu koku ciršana.
CPL – cirsmas pirkuma līgums.
Interneta izsole (turpmāk tekstā – Izsole) - interneta vietnē www.mezabirza.lv ievietota izsole.
Individuālie cirsmas pirkuma noteikumi - Izsoles cirsmas pirkuma noteikumi (piemēram, ierobežots cirsmu izstrādes termiņš, pirkuma maksa konkrētā termiņā utml.), kurus Pārdevējs norāda, piesakot cirsmu izsolei.
Izsoļu sistēma - interneta vietne www.mezabirza.lv, kas nodrošina Izsoļu organizēšanu.
Izsoles dalībnieks – fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar šiem Noteikumiem un citiem tiesību aktiem ir tiesības pārdot un/vai iegādāties cirsmas ar Izsoļu sistēmas starpniecību, un kura ir reģistrējusies Izsoļu sistēmā kā tās lietotājs.
Izsoles laiks – laika posms starp Izsoles sākuma/beigu datumu/laiku. Izsoles beigu datumu un laiku norāda Izsoles dalībnieks, reģistrējot izsoli Izsoļu sistēmā. Izsoles beigu laiks tiek pagarināts par piecām minūtēm, ja pēdējās divās izsoles minūtēs tiek reģistrēts jauns solījums.
Izsoles sākumcena – zemākā iespējamā solīšanas cena izsolāmajam objektam.
Lietotājs - interneta vietnes www.mezabirza.lv reģistrēts lietotājs.
Līgums - elektronisko pakalpojumu līgums par Izsoļu sistēmas lietošanu, kas tiek noslēgts starp Lietotāju un Administratoru.
Solītājs - Izsoles dalībnieks, kas piedalās Izsolē ar mērķi nopirkt Izsolē nodoto cirsmu vai citu izsolāmo īpašumu.
Nosolītājs - Solītājs, kurš Izsolē ir izteicis augstāko solījumu un ieguvis CPL noslēgšanas tiesības.
Nosolītā cirsma – Cirsma, kura Izsolē ir saņēmusi augstāko cenas piedāvājumu.
Pārdevējs - Izsoles dalībnieks, kurš piedalās Izsolē kā izsolāmā objekta īpašnieks..
Pircējs - statuss, kuru iegūst Nosolītājs ar brīdi, kad ir parakstījis CPL.

1. Dalībnieku reģistrēšana

1.1. Persona, kura vēlas piedalīties interneta vietnē www.mezabirza.lv kā Izsoles dalībnieks (pieteikuma iesniedzējs), Izsoļu sistēmā iesniedz reģistrācijas pieteikumu, izmantojot jauna lietotāja reģistrācijas formu. Lietotāja reģistrācijas formā ir izlasāms līgums “Elektronisko pakalpojumu līgums”, kuru persona reģistrējoties elektroniski apstiprina.
1.2. Pēc reģistrācijas pieteikuma saņemšanas Administrators iespējami īsā laikā apstiprina lietotāja reģistrācijas pieteikumu. Administrators ir tiesīgs neapstiprināt lietotāja reģistrācijas pieteikumu, ja pieteikuma iesniedzējs nav norādījis visu informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei.
1.3. Administrators pirms lietotāja reģistrācijas pieteikuma apstiprināšanas ir tiesīgs pieprasīt no pieteikuma iesniedzēja elektroniskā vai faksa formā dokumentus, kas apliecina tā identitāti vai pārstāvības tiesības.

2. Maksa par Izsoļu sistēmas sniegto pakalpojumu saņemšanu

2.1. Apmaksa par Izsoļu sistēmas sniegtiem pakalpojumiem tiek veikta ar virtuāliem apmaksas punktiem (turpmāk tekstā - Čiekuri), kurus Lietotājs var iegādāties Izsoļu sistēmas sadaļā “Pirkt apmaksas punktus – Čiekurus”.
2.2. Lai iegādātos Čiekurus, Lietotājam Čiekuru pirkšanas formā ir jānorāda vēlamo Čiekuru skaitu un rēķina rekvizītus. Pēc formas aizpildīšanas Lietotājam tiek elektroniski sagatavots rēķins, kas tiek nosūtīts Lietotājam uz epastu un saglabāts Lietotāja profila sadaļas “Čiekuri” apakšsadaļā “Rēķini”.
2.3. Pēc apmaksas saņemšanas Administrators ieskaita Lietotāja norādīto Čiekuru skaitu Lietotāja profilā (turpmāk tekstā - Krājums). Lai paātrinātu Čiekuru ieskaitīšanu Krājumos, Lietotājs var nosūtīt maksājuma uzdevumu par rēķina apmaksu uz info@mezabirza.lv.
2.4. Maksa par katru Izsoļu sistēmas pakalpojumu ir norādīta Izsoļu sistēmas sadaļas “Palīdzība” apakšsadaļā “Dalībmaksas” (turpmāk tekstā - Cenrādis), kā arī katrā attiecīgā Izsoļu sistēmas pakalpojuma formā.
2.5. Nauda par Čiekuru iegādi Lietotājam netiek atmaksāta.

3. Izsoļu sistēmas lietošana

3.1. Reģistrēšanās un Izsoļu sistēmas lietošana ir bez maksas.
3.2. Par atsevišķiem Izsoļu sistēmas pakalpojumiem ir jāmaksā saskaņā ar Cenrādi.

4. Izsoles pieteikšana

4.1. Piesakot cirsmu vai citu īpašumu izsolei, Pārdevējs vai Pārdevēja pārstāvis ievada izsolāmā īpašuma datus Izsoļu sistēmā. Nepieciešamās informācijas apkopojums ir atrodams Izsoļu sistēmas sadaļas “Palīdzība” apakšsadaļā “Pārdošana”.
4.2. Iesniedzot Interneta izsoles pieteikumu, no Pārdevēja Krājumiem tiek noņemts Čiekuru skaits, kas ir atkarīgs no Izsoles noteiktās sākumcenas lieluma atbilstoši Cenrādim.
4.3. Administrators caurskata Izsoļu sistēmā iesniegto Interneta izsoles pieteikumu un pieņem lēmumu par Izsoles apstiprināšanu vai noraidīšanu. Noraidīšanas gadījumā Administrators sniedz motivētu paskaidrojumu, norādot uz novēršamajiem trūkumiem.
4.4. Ja Izsole netiek nosolīta, par atkārtotu tās ievietošanu Čiekuri netiek noņemti.
4.5. Administrators ir tiesīgs izņemt Izsoli no Izsoles sistēmas un/vai apturēt Izsoli, par to publicējot attiecīgu paziņojumu Izsoles sistēmā, ja tiek konstatētas būtiskas kļūdas cirsmu vai citos datos, vai top zināmi fakti, kas liecina, ka konkrētā izsolāmā objekta izsolīšana neatbilst Līgumam vai Lietošanas noteikumiem.

5. Izsoles gaita

5.1. Solītājam ir tiesības pirms izsoles apskatīt cirsmas dabā un veikt cirsmas kontroles novērtējumu (dastošanu).
5.2. Solītājam, pirms tas izsaka savu solījumu Izsolē, ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem, kā arī ar CPL un Individuālajiem cirsmas pirkuma noteikumiem, ja tādi Izsolē ir norādīti.
5.3. Ja Solītājs Izsoļu sistēmā veic solījumu, tas nozīmē, ka:
4.3.1. Solītājs ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, Lietošanas noteikumiem, CPL un Individuālajiem cirsmas pirkuma noteikumiem;
5.3.2. Solītājam nav pretenziju pret izsolāmā objekta vai citas izsolāmās vienības faktisko stāvokli;
5.3.3. Solītājs garantē samaksāt nosolīto pirkuma maksu.
5.4. Izsakot katru solījumu atsevišķi, no Solītāja Krājumiem tiek noņemts Čiekuru skaits atbilstoši Cenrādim.
5.6. Izsoles darbības laikā Solītājs var ieteikt neierobežotu skaitu solījumu.
5.6. Administrators ir tiesīgs bloķēt solīšanas iespēju tam Izsoles dalībniekam, kurš:
5.6.1. nosolījis, bet nav iegādājies cirsmu, kurai ir ierobežots izstrādes termiņš, kas ir saistīts ar infrastruktūras izbūvi, dabas aizsardzības prasībām, sanitāro stāvokli vai neproduktīvo mežaudžu novākšanu;
5.6.2. nav ievērojis iepriekš noslēgta CPL noteikumus;
5.6.3. saņēmis negatīvas atsauksmes no citiem izsoļu sistēmas lietotājiem par Lietošanas noteikumu vai līgumsaistību nepildīšanu.

6. Izsoles noslēgšana

6.1. Konkrēto izsolāmo objektu vai citu izsoles vienību ir nosolījis tas Solītājs, kas Izsoles laikā piedāvājis visaugstāko cenu, tādējādi iegūstot Nosolītāja statusu un CPL noslēgšanas tiesības.
6.2. Nosolītajā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā - PVN). Ar PVN neapliekamai personai - Nosolītājam - pie nosolītās cenas jāpieskaita PVN.
6.3. Pirms CPL noslēgšanas Nosolītājam ir jāiesniedz Pārdevējam un/vai Pārdevēja pārstāvim sekojošu dokumentu kopijas, kas noformētas atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām:
6.3.1. Juridiskām personām:
6.3.1.1. uzņēmumu reģistra vai komercreģistra apliecības kopija;
6.3.1.2. izziņas par nodokļu samaksu kopija vai oriģināls, ko ne agrāk kā mēnesi pirms Izsoles beigu datuma izdevusi Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā Izsoles dalībnieks reģistrēts kā nodokļu maksātājs, kas apliecina, ka Izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu;
6.3.1.3. PVN maksātāja apliecības kopija (ja Izsoles dalībnieks reģistrējies kā PVN maksātājs);
6.3.1.4. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija par pārstāvības tiesībām vai pilnvara kopā ar Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām, norādot kontakttālruņa numuru.
6.3.2. Fiziskām personām:
6.3.2.1. pases kopija, norādot kontakttālruņa numuru.

7. Vispārīgie pirkšanas noteikumi

7.1. Šie noteikumi ir attiecināmi uz visām Izsolēm, ja vien ar Individuālajiem cirsmu pirkšanas noteikumiem nav noteikts citādāk.
7.2. Nosolītājam ir pienākums noslēgt CPL 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dienas, kurā noslēgusies Izsole.
7.3. Nosolītājam nosolītā pirkuma maksa jāsamaksā Pārdevējam saskaņā ar noslēgto CPL 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no CPL noslēgšanas dienas.
7.4. Pēc nosolītās pirkuma maksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā Pārdevējs nodod Pircējam ciršanas apliecinājuma kopiju.
7.5. Nosolītās cirsmas izstrādi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad samaksāta visa nosolītā pirkuma maksa par cirsmu.
7.6. Ja Nosolītājs nav parakstījis CPL 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dienas, kurā noslēgusies izsole, viņš zaudē Nosolītāja statusu.
7.7. Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no CPL noslēgšanas dienas, Nosolītājs nav samaksājis pirkuma maksu, pārskaitot to Pārdevēja norēķinu kontā, tad noslēgtais CPL zaudē spēku.
7.8. Gadījumā, ja Izsolē nav saņemts neviens solījums, kā arī tad, ja Nosolītājs zaudē Nosolītāja statusu vai arī noslēgtais CPL zaudē spēku, Pārdevējs vai Pārdevēja pārstāvis, saskaņojot ar Administratoru, pieņem vienu no sekojošiem lēmumiem:
7.8.1. nenopirkto īpašumu piedāvāt tam Solītājam, kurš izteicis otro augstāko solījumu Izsolē (attiecas uz gadījumiem, kad Izsolē piedalījušies vismaz divi Solītāji);
7.8.2. veikt atkartotu izsolāmā objekta Izsoli (bez papildu samaksas par Izsoles izvietošanu Izsoļu sistēmā);
7.8.3. nenopirkto cirsmu izslēgt no izsolāmo cirsmu saraksta.