Pārdošana

Pārdošana

Atšķirībā no citiem izsoļu portāliem, Mezabirza.lv nodrošina profesionālu pieeju meža resursu izsoļu rīkošanā un prasa to pašu no izsoļu dalībniekiem. Tas nozīmē, ka, piesakot cirsmu vai apaļkokus izsolē, nepieciešama pilnvērtīga informācija par izsolāmo cirsmu vai apaļkokiem un līgumiskām un likumiskām lietām jābūt sakārtotām. Ar šo nosacījumu apkopojumu var iepazīties Lietošanas noteikumos

Profesionāliem mežsaimniekiem šo prasību izpilde problēmas nesagādās. Savukārt cirsmu pārdevējiem bez pieredzes un zināšanām rekomendējam izmantot mežsaimniecības speciālistu vai meža īpašnieku apvienību vai biedrību palīdzību.

Cirsmas sagatavošanas un organizācijas prasības, lai pārdotu cirsmu Mezabirza.lv, būtiski neatšķiras no prasībām, kas jāveic jebkurā gadījumā, ja paredzēts pārdot cirsmu.

Cirsmu un apaļkoku izsolēs var pārdot tikai Mezabirza.lv reģistrēti dalībnieki.

Izsoles ievietošana ir par maksu. Cenrādi var apskatīt Palīdzības sadaļā Maksājumi. Portālā Mezabirza.lv savas cirsmas un apaļkokus izsolei var iesniegt arī juridiskas personas - iestādes un uzņēmumi, kas paši ir meža īpašnieki vai apsaimniekotāji.

Izsoles notiek tradicionālā angļu izsoļu veidā, kurā īpašnieks norāda sākumcenu. Izsoles laikā pircēji sola savu cenu, un izsoles objekts tiek pārdots pircējam, kurš nosolījis augstāko cenu. Izsoles procesā pircēji savā starpā ir anonīmi, tie sarakstā parādās kā Solītājs 1, Solītājs 2 utt. Solītāju identitāte ir redzama tikai cirsmas pārdevējam. Kad izsole ir nosolīta, beigušās izsoles skatā pie izsoles cenas lauka pārdevējam un nosolītājam parādās attiecīgi pircēja un pārdevēja kontaktinformācija. 

Lai organizētu izsoli vietnē Mezabirza.lv, nepieciešams sagatavot izsolei nepieciešamo informāciju un izvēlēties iespēju "IZVEIDOT IZSOLI".

Vairums datu par cirsmu vai apaļkokiem būs jāievada tiem paredzētos datu formas lauciņos. Papildinformācija un īpašas norādes un nosacījumi ievadāmi brīvā formā tam paredzētajā laukā. Neaizmirstiet pievienot nepieciešamos dokumentus un attēlus un atzīmēt cirsmu vai apaļkoku novietojumu kartē.

Kartogrāfiskās informācijas pievienošanai rekomendējam izmantot dokumentus PDF veidā, jo tajos korekti tiek saglabāts mērogs. 

Apraksta lauciņā var rediģēt ievadīto informāciju līdzīgi kā teksta redaktorā, izveidot tabulas, kā arī iekopēt informāciju no citām programmām. 

Kad dati ievadīti, nospiediet podziņu "SAGLABĀT", parādīsies ievadīto datu apkopojums. Pārbaudiet ievadītās informācijas pareizību. Ja nepieciešams, var atgriezties pie iepriekšējās formas un labot datus. Ja ievadītā informācija ir pareiza, saglabājiet "SAGLABĀT" ievadītos datus. Ja vēlaties uzreiz izsoli pieteikt reģistrēšanai, izvēlieties pogu "IESNIEGT APSTIPRINĀŠANAI". Sistēma paredz obligātu dubultu apstiprināšanu, citādi moderators jūsu pieteikumu nesaņems. 

Informācija par šo izsoli tiek nosūtīta izsoles sistēmas moderatoram, kurš to caurskatīs un apstiprinās vai arī noraidīs, norādot kādu papildus informāciju nepieciešams pievienot

Brīdī, kad sistēmas moderators apstiprinās Jūsu izsoli, tā tiks publicēta portālā Mezabirza.lv un kļūs pieejama potenciālajiem solītājiem - pircējiem. Informāciju par savas izsoles statusu, Jūs varat redzēt sadaļā Manas izsoles.  

Iesniedzot pārdošanai cirsmu vai apaļkokus Mezabirza.lv, nepieciešams norādīt izsoles sākuma cenu. Ja sākotnējā cena pārsniegs tirgus vērtību, izsolei nebūs pircēju un pārdevējs zaudēs laiku. Ja sākotnējā cena ir daudz zemāka par tirgus vērtību, tas var radīt aizdomas par nekorekti iesniegtiem datiem, piemēram, nekorektu cirsmas aprakstu vai nenorādītiem šķēršļiem vai ierobežojumiem cirsmas izstrādē un atturēt potenciālos pircējus no solīšanas. Tā rezultātā nosolītā cena būs daudz zemāka par potenciāli iespējamo. 
Aptuvenu ieskatu par cirsmas un apaļkoku cenu ikviens pārdevējs var iegūt no sludinājumiem un masu mēdijos publicētās informācijas. Cenu izmaiņām var sekot līdz arī Mezabirza.lv. 
Nosakot cirsmas cenu, pārdevējam jāzina potenciālais cirsmas lietkoksnes iznākums pa sugām un sortimentiem, kā arī to pieprasījums un cenas reģionā. Izvērtējot cirsmas atrašanās vietu, infrastruktūras stāvokli un pievešanas attālumu, var aprēķināt aptuvenās mežizstrādes izmaksas. Starpība starp potenciālo kokmateriālu pārdošanas cenu un mežistrādes un transportēšanas izmaksām ir cirsmas sākotnējā vērtība. Aprēķinos var palīdzēt A/S Latvijas valsts meži mājas lapā http://www.lvm.lv/lat/ atrodamā indormācija. 

Cirsmas aptuvenās tirgus cenas noteikšanu veic arī meža īpašnieku apvienības, Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs (http://www.mkpc.llkc.lv/), un citas organizācijas.

Par izsolāmo cirsmu, izsoles pieteikuma formā vēlams norādīt šādu informāciju:


Cirsmas atrašanās vieta:

 1. Virsmežniecība;
 2. Virsmežniecības birojs;
 3. Novads, pagasts;
 4. Cirsmas centroīda ģeogrāfiskās koordinātes (LKS 92 vai ģogrāfiskajā koord. sistēmā);
 5. Kartogrāfiskais materiāls ar iezīmētu cirsmas atrašanās vietu (ceļu karte, ortofoto, topo) un īpašuma robežām;

Informācija par cirsmu:

 1. Zemes vienības kadastra Nr;
 2. Īpašuma nosaukums;
 3. Kvartāla Nr;
 4. Nogabala Nr;
 5. Izcērtamā platība, ha;
 6. Izcērtamās audzes sastāvs;
 7. Izcērtamais apjoms, kbm t.sk. lietkoksne, kbm;
 8. Izsoles sākumcena;
 9. Cirsmas novērtējums - tabulas veidā kopsavilkums ar sortimentu sadalījumu pa koksnes kvalitātes grupām (resnā, vidējā, tievā lietkoksne; malka)
 10. Vērtētāja/dastotāja vārds uzvārds;
 11. Cirsmas skices kopija PDF formātā;

Īpašas norādes:

 1. Izsoles beigu datums un laiks;
 2. Norādes par ierobežotu izstrādes termiņu (ja ir);
 3. Individuālie izsoles noteikumi vai arī vienkārši norāde par ciršanas pārdošanas līguma (CPL) noslēgšanas un cirsmas pirkuma apmaksas termiņiem

Meža inventarizācija

Meža inventarizācija ir pamatdokuments, kas nepieciešams, lai meža īpašnieks veiktu virkni saimniecisko darbību, tai skaitā arī koku ciršanu. Meža inventarizācijas kārtību nosaka 2013. gada 12. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr 88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi". Meža inventarizācijas veicējiem jāatbilst likumā noteikto sertifikācijas prasībām un jābūt reģistrētiem Valsts meža dienestā.

Ciršanas apliecinājums

Ciršanas apliecinājums ir Valsts meža dienesta (VMD) izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju. Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas meža īpašnieks vēršas VMD un aizpilda pieteikumu noteikta parauga veidlapā. Mežniecībai mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāizsniedz apliecinājums vai rakstisks atteikums. Apliecinājuma saņemšanas kārtību nosaka Meža likums. Virsmežniecību un mežniecību kontaktinformācija pieejama šeit.

Cirsmu sagatavošana un dastošana

Cirsmu plānošanā jāievēro 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā". Ja īpašniekam nav pieredze un zināšanas, tad cirsmu iestigošanā un dastošanā vēlams izmantot speciālistu palīdzību. Profesionālus pakalpojumus īpašniekiem sniedz meža īpašnieku apvienības, Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs (http://www.mkpc.llkc.lv/), un citas organizācijas.

 

Veidojot cirsmu izsoli, Jums būs jānorāda cirsmas sortimenta grupa. Zemāk uzskaitīti iespējamie sortimentu varianti ar paskaidrojumiem.

Skujkoku A (Skujoku-Zāģbaļķu A)
Augstvērtīgas skujoku audzes (Priežu un/vai Egļu audze) ar minimālu lapu koku piemistrojumu (zem 20%), kurās var iegūt augstākās kvalitātes skuju koku zāģbaļķus.

Skujkoku (Skujkoku-Zāģbaļķu)
Skujkoku audzes ar lapu koku piemistrojumu līdz 30%. Galvenās izmantošanas gadījumā ar dominējošu zāģbaļķu iznākumu. Starpcirtes gadījumā ar dominējošu papīrmalkas iznākumu.

Skujkoku-bērza (Zāģbaļķu-Finiera) 
Mežaudzes, kurās skujkoki dominē, bet ir lapu koku (pārsvarā Bērza) piejaukums (vairāk par 30 %). Iznākumā ir aptuveni vienādās daļās skuju koku un lapu koku sortimenti. Galvenās cirtes gadījumā pārsvarā zāģbaļķi/finieris un papīrmalka, bet starpcirtes gadījumā papīrmalka.

Bērza (Finiera (bij Bērza-Melnalkšņu))
Mežaudzes, kurās dominē labas kvalitātes bērzs (citas sugas mazāk par 40%). Sortimentu iznākumā ir būtisks Bērza finiera īpatsvars.

Baltalkšņu-Apses (Taras)
Audzes, kurās dominē baltalkšņi vai apses un kurās dominē t.s. taras kluču sortimentu iznākums.

Cietkoku (Cietkoku-Zāģbaļķu)
Audzes, kurās dominē (vairāk par 50%) cietie lapu koki. 

Jauktā
Audze ar sastāvu, kas ir ar neizteiktu viena vai divu paredzamo sortimentu pārsvaru.

Citas
Citas ļoti reti sastopas audzes, piemēram, Lapegle, Papele, Liepa u.tml